Program Szkoły Aktywne w Społeczności (SAS)

Program Szkoły Aktywne w Społeczności (SAS) jest polską edycją międzynarodowego programu International Standards for Community Schools. Celem programu jest rozwój szkół aktywnych lokalnie – promujących partnerstwo między szkołą a społecznością lokalną, aktywizujących społeczność szkolną i mieszkańców, realizujących koncepcję uczenia się przez całe życie, dbających o zapewnienie dostępu do wszelkiej oferty szkoły każdemu uczniowi.

Logo Szkół Aktywnych w SpołecznościW SAS szkoły ceniące pracę w ścisłym związku ze środowiskiem lokalnym otrzymują narzędzia ułatwiające doskonalenie pracy szkoły, znajdują międzynarodowy punkt odniesienia dla swoich działań, a przede wszystkim, poprzez zwiększanie własnej otwartości i gotowości do przyjmowania nowych idei, tworzenia nowych partnerstw, budują swoja pozycję w środowisku lokalnym.Uczestnicy sesji samooceny w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie

Organizacje pozarządowe – członkowie międzynarodowego partnerstwa – zarządzające programem w swoich krajach wypracowały przy udziale szkół Międzynarodowe Standardy SAS, które – w założeniu – mają być uniwersalne i przyjęte przez takie szkoły na całym świecie.

Logo Community School Standards

 • zidentyfikowania mocnych i słabych stron ważnych w planowaniu strategicznym,
 • określenia obszarów pracy szkoły wymagających rozwoju,
 • rozwinięcia współpracy z innymi instytucjami oraz zainteresowanymi osobami,
 • oceny współpracy ze społecznością lokalną,
 • zaplanowania i podejmowania w szkole działań na podstawie zidentyfikowanych potrzeb i priorytetów, w celu wspierania procesu uczenia się i uzyskiwania lepszych efektów,
 • rozważenia właściwych kryteriów sukcesu i dowodów wpływu szkoły na ich osiągniecie.
 • Szkoła aktywna w społeczności to instytucja, która rozwija partnerstwo ze wszystkimi pomiotami, które działają w społeczności lokalnej i wspólnie z nimi rozwiązuje problemy ważne dla uczniów, ich rodzin i społeczności, w której żyją.

Grupy docelowe Programu SAS to szkoły, czyli:
Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości z Płocka prezentuje swoje dokonania podczas konferencji

 • uczniowie i pracownicy szkoły,
 • rodzice uczniów,
 • otoczenie szkoły – organizacje pozarządowe, firmy i instytucje działające lokalnie,
 • władze lokalne.

Co robią szkoły uczestniczące w Programie SAS?

Podstawowe działania szkoły biorącej udział w programie to:

I. Szkolenie wstępne

Dyrektorzy wraz z przedstawicielami nauczycieli uczestniczą w szkoleniu wstępnym przygotowującym do funkcjonowania szkoły jako SAS – poznają ideę oraz Międzynarodowe Standardy SAS (wraz ze wskaźnikami) w każdym z 10 opisanych obszarów pracy szkoły:
W Programie SAS i w szkołach często zbieramy informacje zwrotne

 1. Przywództwo
 2. Partnerstwo
 3. Integracja społeczna
 4. Usługi
 5. Wolontariat
 6. Uczenie się przez całe życie
 7. Rozwój społeczności
 8. Zaangażowanie rodziców
 9. Kultura organizacyjna
 10. Uczenie się przez zrozumienie
II. Samoocena

Każda szkoła raz w roku szkolnym przeprowadza samoocenę – dwa 3,5-godzinne spotkania przedstawicieli: pracowników szkoły, uczniów, rodziców i zaproszonych przedstawicieli środowiska lokalnego. Sesję prowadzi facylitator – osoba z zewnątrz, która pomaga uczestnikom przeprowadzić dyskusję i wypracować oceny: czy i w jakim stopniu szkoła spełnia wymagania w każdym z 10 obszarów pracy.

III. Plan działań

W wyniku samooceny społeczność szkolna określa priorytety na dany rok szkolny i opracowuje plan działań pozwalających je zrealizować.

IV. Szkolny Zespół SAS

W szkole zostaje utworzony zespół składający się z kilku pracowników szkoły uczniów i rodziców, który monitoruje wdrażanie Planu działań, spotykając się kilka razy w roku.

V. Wsparcie szkół

W toku realizacji Planu działań szkoły korzystają z różnego rodzaju wsparcia:

 • szkoleń – stacjonarnych oraz e-learningowych (na platformie Moodle)
 • spotkań dyrektorów i koordynatorów – wymiana doświadczeń, współpraca, inspiracje
 • materiałów i linków do ciekawych zasobów umieszczanych na platformie edukacyjnej Moodle
 • promocji działań szkół.
VI. Podsumowanie

Podsumowanie rocznych działań w sprawozdaniu tworzonym przez szkolny Zespół SAS ma na celu sprawdzenie co się udało, a czego nie zrobiono, czy uzyskano spodziewane efekty, jakie wnioski trzeba wyciągnąć na kolejny rok.

Korzenie programu SAS i nasze dokonania

Od 2004 roku amerykańska Charles Stewart Mott Foundation wspiera wdrażanie i rozwój koncepcji Community Schools w krajach centralno-południowo-wschodniej Europy i centralnej Azji, przy wykorzystaniu amerykańskich doświadczeń i udziale brytyjskich trenerów z International Centre of Excellence for Community Schools.

Szkolni koordynatorzy SAS spotykają się i szkoląLiczba członków partnerstwa rośnie z upływem czasu, obecnie tworzą je organizacje z Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Rosji, Czech, Bośni i Hercegowiny, Mołdawii, Armenii, Kazachstanu, Polski, Mongolii, Bułgarii i Rumunii. Co roku kolejne szkoły w tych krajach decydują się pracować zgodnie z Międzynarodowymi Standardami SAS, W Polsce za wdrażanie Programu w latach 2012-2016 odpowiadała Federacja Inicjatyw Oświatowych, a jesienią 2016 program został przekazany Fundacji Innowacji Edukacyjnych „Mała Szkoła”, która stała się członkiem międzynarodowego partnerstwa.

Od 2013 r. program jest realizowany na terenie województwa mazowieckiego przez partnerstwo organizacji pozarządowej i placówek doskonalenia nauczycieli – Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Liderem partnerstwa jest od września 2016 r. Fundacja Innowacji Edukacyjnych „Mała Szkoła”, pełniąca też funkcję krajowego koordynatora Programu.

Dane kontaktowe

Koordynatorka programu: Elżbieta Tołwińska-Królikowska,
e-mail: elzbieta -dot- krolikowska -at- fie-ms -dot- org


Zdjęcia: Elżbieta Tołwińska-Królikowska

Przejdź na stronę programu Szkoły Aktywne w SpołecznościPrzejdź na stronę programu
Szkoły Aktywne w Społeczności