O organizacji

Fundację Innowacji Edukacyjnych „Mała Szkoła” założyliśmy, aby zintegrować działania na rzecz wysokiej jakości opieki, wychowania i kształcenia, które od lat prowadzimy w szkołach i przedszkolach.

Jesteśmy przekonani, że przedszkola i szkoły powinny być miejscami otwartymi na świat – na środowisko przyrodnicze i społeczne, oraz samorządnymi społecznościami odpowiadającymi na potrzeby każdego wychowanka i ucznia, ich rodziców i okolicznych mieszkańców. Chcemy, aby budowały autonomię uczniów i przygotowywały ich do życia w zmieniającym się świecie, do działania z poszanowaniem wartości demokratycznych, praw człowieka i zasad zrównoważonego rozwoju.

Będzie to możliwe w placówkach, które same są autonomiczne i działają w oparciu o samorządne, ukierunkowane na rozwój środowisko nauczycielskie. Wierzymy, że prawdziwe zmiany w edukacji zachodzą oddolnie, że każda społeczność szkolna może być innowacyjna.

Uważamy, że zadaniem każdej placówki edukacyjnej jest rozwijanie idei i praktyki edukacji przez całe życie, dlatego ważna jest dla nas aktywizacja kobiet i mężczyzn i wspólna nauka pokoleń, w miastach i na terenach wiejskich.

Nasze przekonania i doświadczenia czerpiemy przede wszystkim ze współpracy ze środowiskiem Małych Szkół – wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez lokalne stowarzyszenia założone przez mieszkańców, nauczycieli i rodziców uczniów, ratujących swoje szkoły przed likwidacją. Od 2000 roku wspiera je Federacja Inicjatyw Oświatowych, w której działaniach od lat uczestniczyliśmy.

Zamierzamy upowszechniać dwie ważne idee: społeczności lokalnej odpowiedzialnej za szkołę oraz szkoły wrażliwej na lokalne potrzeby. Będziemy wspierać społeczności szkolne w innowacyjnych działaniach wykorzystujących twórczy potencjał uczniów, nauczycieli i rodziców, odpowiadających na lokalne potrzeby, ale i na wyzwania współczesnego świata.

Fundatorzy Fundacji Innowacji Edukacyjnych „Mała Szkoła”:
Andrzej Biderman
Ewa Lubczyńska
Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak
Elżbieta Tołwińska-Królikowska

Warszawa, jesień 2016 r.